"COOP všechno dobré..."

Novinky

Charitativní činnost (23.4.2021 - 30.4.2021)

Jednota Pardubice předala Charitě Přelouč - Masarykovo náměstí 48, Přelouč - 10 počítačů.

Na fotogradii je paní ředitelka Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová a zástupce Jednoty Pardubice.

Zobrazit více 


Shromáždění delegátů (22.4.2021 - 31.5.2021)

J E D N O T A , s p o t ř e b n í   d r u ž s t v o   v  P a r d u b i c í c h
17. Listopadu 235
532 26 Pardubice

Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové odd. dr. XVIII vložka 353

O Z N Á M E N Í:

Představenstvo JEDNOTY, spotřebního družstva v Pardubicích oznamuje, že podle čl. 18 odst. 12 stanov družstva svolává

s h r o m á ž d ě n í   d e l e g á t ů

ke dni 10. května 2021

Jednání proběhne korespondenční formou

Program:

1/ Schválení jednacího řádu, volebního řádu a programu jednání
2/ Schválení složení navržených komisí
3/ Schválení zprávy představenstva družstva k výsledkům hospodaření za rok 2020
4/ Schválení zprávy kontrolní komise družstva o kontrolní činnosti za rok 2020
5/ Schválení výroční zprávy družstva a řádné účetní závěrky za rok 2020
6/ Schválení rozdělení zisku roku 2020
7/ Schválení auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2021
8/ Volba členů představenstva a kontrolní komise
9/ Schválení smluv o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva a kontrolní komise včetně jejich odměňování
10/ Schválení návrhu na usnesení shromáždění delegátů

V Pardubicích 12. dubna 2021

Za představenstvo: Ing. Jana Häuslerová předsedkyně družstva

Zobrazit více